[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4bDgO3_vRXQ] 

ซีว่า มาดูพ่อหนุ่มคนนี้ดีกว่าค่ะ วรยุทธ์สูงส่งทีเดียว ก็พี่แกเล่นสามารถใช้ถ้วยพลาสติกธรรมดาๆ

มาเขย่าลูกเต๋าทีละลูกเข้าไปในถ้วยก่อนที่จะคว่ำถ้วยลงให้ลูกเต๋าทั้งหมดที่เข้าไปในถ้วยเรียงตัว

ตั้งตรงเป็นแนวอย่างตั้งใจ…ว่าเข้าไปนั้น งานนี้จะเป็นการใช้เทคนิควิดีโอ หรือมีอะไรซ่อนอยู่ใน

ลูกเต๋า หรือเป็นฝืมือจอมยุทธ์ผมทองจริงๆ … เพื่อนต้องพิสูจน์ดูด้วยสายตาของตัวเองแล้วค่ะ

รับรองต้องอึ้งเหมือนซีแน่นอนค่ะ 🙂