วิธีการพิมพ์ข้อความในทุกๆวัน มันจะแทรกซึมความรู้สึกและมุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้เข้าไปด้วยโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว

จากผลการวิจัยล่าสุดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอารมณ์พบว่า ถ้าคำนั้นใช้ตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยมือขวามากกว่า คำนั้นมักจะมีความหมายในเชิงบวก ในทางกลับกันถ้าหากคำนั้นใช้ตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยมือซ้ายมากกว่า คำนั้นจะมีความหมายสื่ออารมณ์ในทางลบมากกว่า

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยคนที่พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน และภาษาดัชท์ ซึ่งมีทั้งคนที่ถนัดขวาและซ้ายรวมอยู่ด้วย แต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้คีย์บอร์ดแบบ QWERTY ในการพิมพ์เหมือนกันทุกคน ต่อจากนั้นก็ให้พิมพ์คำต่างๆ รวมถึงคำที่สร้างขึ้นมาใหม่อย่างเช่น boshe, cheethe, plake และ throog  หลังจากนั้นก็ประเมินวิธีที่พวกเค้าพิมพ์

ผลการทดลองพบว่า นักวิจัยสามารถทำนายความสัมพันธ์ระหว่่างอารมณ์และตำแหน่งของตัวอักษรบนคีย์บอร์ด QWERTY โดยคำที่ประกอบด้วยตัวอักษรที่อยู่ฝั่งขวามากกว่าจะมีความหมายในเชิงบวกมากกว่าคำที่ประกอบด้วยตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยอักษรด้านซ้ายซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนักวิจัยเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า QWERTY effect

ปรากฎการณ์นี้เริ่มแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการสร้างคำใหม่ๆหลังจากที่คีย์บอร์ด QWERTY ได้ถูกประดิษฐ์และใช้งานกันแพร่หลายยิ่งขึ้น และมันยังถูกค้นพบในศัพท์เทียมอีกด้วย (pseudowords:  คือคำที่ดูเหมือนหรือดูเผินๆ จะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายจริงในภาษาหนึ่งภาษาใด)

VIA popsci