Google ให้บริการ Dark Mode ใน Google App และ Google Assistant แล้ว.. และจะขยายบริการให้ครอบคลุมผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้นภายในสัปดาห์นี้

โดยสามารถใช้งาน Dark Mode ได้ทั้ง iOS และ Android โดยสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่เป็น Android 10 และ iOS 12/13 โดยที่ไม่ต้องทำการอัปเดตอะไรเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้.. ก็มีรายงานว่าผู้ใช้งาน Android 9 บางรายสามารถใช้งาน Dark Mode ได้นะคะ แต่ก็ยังคงมีบางแอปพลิเคชั่นและบ้างแอปพลิเคชั่นของ Google ที่จะไม่รองรับการใช้งาน Dark Mode นี้

 

และถ้าหากว่าอุปกรณ์ของใครที่เปิดใช้งาน Dark Mode ของเครื่องอยู่แล้ว ตัว Google ก็จะเปลี่ยนเป็น Dark Mode ให้อัตโนมัติ โดยจอแสดงผลจะแสดงเป็นสีดำและสีเทาเข้มเมื่อใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนระหว่างโหมดปกติและ Dark Mode ได้บริเวณการตั้งค่าของ Google App นั้นๆค่ะ