พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม.
ออมสั้นผลตอบแทนสูง

หากใครที่สนใจเรื่องการเก็บออม ณ ตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นสำหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 2 วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี แถมจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าพันธบัตรนี้ราคาเพียงแค่หน่วยละ 1 บาทเท่านั้น แถมยังสามารถซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

วงเงินจำหน่าย

วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

รุ่นอายุ

4 ปี (SB248A)

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 1.70 ต่อปี

ระยะเวลาการจำหน่าย

25 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขา ธ. กรุงไทย)

วงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง ต่อราย

100 – 5,000,000 บาท (ซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)

การจ่ายดอกเบี้ย

จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ และวันที่ 25 สิงหาคมของทุกปี

วันครบอายุไถ่ถอน

25 สิงหาคม 2567

การทำธุรกรรม หลังการซื้อพันธบัตร

25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยดำเนินการผ่านวอลเล็ต สบม.

ช่องทางการจำหน่าย

วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

อ้างอิง : ธนาคารกรุงไทย