กรมควบคุมโรคจับมือ เนคเทค สวทช ม.ขอนแก่น และม.สุรนารี ร่วมพัฒนาระบบคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิด้วย AI ช่วยตรวจหาไข่หนอนพยาธิอย่างแม่นยำในพื้นที่ที่ขาดบุลากรทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงโรงมะเร็งท่อน้ำดี

ตอนนี้หลายๆหน่วยงานในไทยเริ่มหันมาพัฒนา AI มากขึ้นเพื่อช่วยให้การคัดกรองอาการป่วยต่างๆได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ล่าสุดทางรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ ดร.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมหาวิทยาขอนแก่น (มข.) โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. ในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Event ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารและคณาจารย์ มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ กรมควบคุมโรค สวทช. มข. และ มทส.ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการพัฒนาการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยใช้ AI เข้ามาช่วยตรวจวินิจฉัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่การแพทย์ เพื่อให้การรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง ลดโอกาสความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชน

ที่มา ข่าวกรมประชาสัมพันธ์