บริษัทโซเชียลแล็บ จำกัด ประกาศความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ทางด้านวิชาการ เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาการออกแบบสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้แบรนด์ CEE.Store by Social Lab   ปลดล็อกศักยภาพของนักนวัตกรรมไทยเปลี่ยนงานวิจัยขึ้นหิ้ง กลายเป็นสินค้านวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและสามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย

1.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงคณาจารย์และนักศึกษา ที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ การออกแบบ ผลักดันให้การพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมมีประสิทธิผลมากขึ้น จากโจทย์ความต้องการของตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้า 

2.  สร้างและส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ ผ่านการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการด้านงานออกแบบและสร้างสรรค์ รวมถึงให้ความสนับสนุนทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุม เกี่ยวกับทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้านวัตกรรม

3. ร่วมวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการดีไซน์ให้ตรงความต้องการของ ผู้บริโภคมากขึ้น

4.คัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพในการพัฒนา ผลิตและผลักดันออกจัดจําหน่าย พร้อมจัดหาพันธมิตร เพื่อขยายผลงานวิจัยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศ 

คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ กล่าวว่า “บริษัทโซเชียลแล็บเองมีนโยบายในการช่วยยกระดับสังคมไทยผ่านสื่อทุกประเภทมาตลอด ตั้งแต่ปี 2019 เราได้ริเริ่มโครงการ C.Space กับทางทรูดิจิทัลพาร์ค และพันธมิตรที่เป็นผู้นำเข้าชั้นนำของประเทศ เรามองว่าการสร้างสินค้านวัตกรรมเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดตลาดโลก ซึ่งนักออกแบบและนักสร้างนวัตกรรมจะต้องทำความเข้าใจและมองไปในทิศทางเดียวกัน 

ตัวซีเองในฐานะ Techonology Promoter ที่มีโอกาสเดินงานสินค้านวัตกรรมของต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี เราได้เห็นวิสัยทัศน์และปัญหาของแต่ละประเทศ ที่นำเสนอผ่านวิธีการคิดในการแก้ปัญหา ออกมาเป็นสินค้านวัตกรรมต่างๆ  ทุกประเทศพยายามนำไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของคนในชาติมาเป็นจุดตั้งต้นในการคิดค้นสินค้าขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดแบบสร้างสรรค์ ไทยเราเองก็ควรมุ่งเน้นด้านนี้เช่นเดียวกัน เพื่อผลักดัน Soft Power ในด้านของนวัตกรรม

การร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในครั้งนี้ บริษัทโซเชียลแล็บรู้สึกดีใจและยินดีมาก ที่จะได้ร่วมช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงคนรุ่นใหม่ ที่สนใจการออกแบบสินค้าเชิงนวัตกรรมจริงๆ เพื่อให้ได้มีสินค้านวัตกรรมไทย ฝีมือคนไทย นำขายในตลาดไทยเพิ่มขึ้น เรามองว่าเราควรเริ่มจากการบ่มเพาะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในประเทศเราก่อน เมื่อมีความพร้อม เราก็เชื่อว่าการนำสินค้าไปสู่ต่างประเทศนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มเหล่านี้มีการตื่นตัวและเท่าทันเทรนด์จากต่างประเทศ เพื่อส่งออก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญที่เราพร้อมส่งเสริมในทุกๆปี

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับบริษัท โซเชียลแล็บ ซึงเป็นผู้นําและเชี่ยวชาญในการนําเสนอข่าวสารด้าน เทคโนโลยีด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แบบครบวงจร รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมไทยไปสู่สากล

ความร่วมมือในวันนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนา ในการออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการออกแบบสินค้านวัตกรรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ ในด้านนี้และเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านนวัตกรรมของไทย

ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นผ่านการทํางานร่วมกันของบุคลากรจากทั้งสองฝ่ายในการ ออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้า โดยการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการรีดีไซน์ หรือออกแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการผลิตและนําออกจัดจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ความตั้งใจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งเน้นผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วิจัย โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นํา นวัตกรรมระดับโลก “The World Master Of Innovation” และพร้อมพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพสูง ขับเคลื่อน สจล. ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก”