ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ “ไม่เลื่อน 4 วันหยุดนักขัตฤกษ์” ของเดือนพฤษภาคม 2563 สวนข้อเสนอศบค.ที่ได้เสนอให้เลื่อนวันหยุดนักขตฤกษ์ทั้ง 4 วันออกไปก่อน ซึ่งวันหยุดทั้ง 4 วันประกอบด้วย

  • 1 พฤษภาคม วันแรงงาน
  • 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
  • 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
  • 11 พฤษภาคม วันพืชมงคล

โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้มงวดในมาตรการต่างๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข การคมนาคม และการรักษาความปลอดภัย โดยให้ระดับหัวหน้างานพิจารณาการลาหยุดเพิ่มติดต่อกันหลายวัน ขอให้งดการเดินทางข้ามจังหวัด และขอให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ รวมทั้งงดให้บริการรถโดยสารทางไกล เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการแพร่กระจายของโรค