ในสถานการณ์ COVID – 19  ที่ผ่านมา เราพบว่าได้มีหลากหลายธุรกิจที่ปรับรูปแบบเพื่อเอื้ออำนวยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็ได้เห็นธุรกิจเกิดใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนคือ บริการที่เกี่ยวข้องการแพร่ระบาดของ COVID 19 อย่าง Thailand CO Response Team หรือ TCRT บริการที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 องค์กรภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ด้วยการจัดทำรถตรวจโควิด-19 ชีวนิรภัย (TCRT COVID-19 Biosafety Unit), ตู้ตรวจโควิด -19 ชีวนิรภัย (TCRT COVID-19 Biosafety Booth) และ TCRT เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อใช้จัดการข้อมูลการตรวจและรายงานผลการตรวจ

รถตรวจโควิด-19 ชีวนิรภัย ผ่านการรับรองในระดับดีเยี่ยมจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รถตรวจโควิด-19 ชีวนิรภัยออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจ โดยภายในรถได้ดัดแปลงเป็นห้องชีวนิรภัยแรงดันบวกตามมาตรฐานเดียวกันกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การทำงานของเจ้าหน้าที่จะไม่สัมผัสกับผู้เข้ารับการตรวจโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับผู้รับ การตรวจผ่านระบบกระจายเสียง ส่วนภายนอกรถมีการติดตั้งระบบฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการตรวจ ซึ่งจะทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการตรวจหนึ่งคน ภายในตัวรถยังสามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน ที่จะทำงานก่อนและหลังการปฏิบัติงาน

จัดการข้อมูลและรายงานผลการตรวจด้วย TCRT เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

การออกตรวจหาเชื้อโควิด-19 นั้นต้องมีการตรวจในหลายพื้นที่ ทำให้มีข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจเป็น จำนวนมาก TCRT จึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างสะดวกในการเก็บข้อมูล ลดขั้นตอนเอกสาร และจัดการ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วย TCRT โดยอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซึ่งให้บริการทั้งผู้รับการตรวจ และเจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บข้อมูล สื่อสารและติดตามผู้เข้ารับการตรวจ รวมทั้งรายงานผลการตรวจด้วย

การใช้งานแอปฯ และเว็บไซต์สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ

  • กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน
  • เข้ารับการตรวจโดยใช้ QR Code ที่ได้จาก Application ให้เจ้าหน้าที่สแกน
  • รับรายงานผลการตรวจผ่านแอปฯ และเว็บไซต์

นอกจากนี้มีระบบ Tracking สำหรับเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้ Application ทำให้ทราบการเดินทางของ ผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อการติดตามหาผู้มีโอกาสสัมผัสโรคต่อไปในอนาคต

การใช้งานของแอปฯ และเว็บไซต์ Back Office สำหรับเจ้าหน้าที่

  • บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย
  • เชื่อมข้อมูลของผู้รับการตรวจกับชุดตรวจ
  • แจ้งความคืบหน้าและรายงานผลตรวจ
  • ส่ง SMS แจ้งผู้รับการตรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่มีการรายงานผลตรวจผ่านระบบ

การใช้งาน Back Office ของเจ้าหน้าที่จะใช้สำหรับการจัดการข้อมูล ทั้งของผู้เข้ารับการตรวจและข้อมูล เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นสถิติการตรวจ แสดงเส้นทางการเดินทางของผู้เข้ารับการตรวจ หรือสถานะต่าง ๆ เป็นต้น

Thailand CO Response Team (TCRT) ได้ทำการออกตรวจไปแล้วทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 60,326 คน