ก่อนหน้านี้ เราเคยได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Coding ว่าคืออะไรไปแล้ว โดยจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีหลากหน่อยงานต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Coding ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ สั่งเร่งจัดทำหลักสูตร โค้ดดิ้ง สำหรับคนตกงาน รับมือวิกฤตโควิด-19 ช่วยประชาชนให้สามารถ คิด-วิเคราะห์-วางแผน หางานและรายได้ให้กับตัวเอง พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งในปีงบประมาณ 2564 ให้ได้มากที่สุดสำหรับคนไทยทุกช่วงวัย

สำหรับ Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป หรือ ถ้าจะให้เรียกง่ายๆ อีกแบบก็คือ การที่เราสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำตามในสิ่งที่เราต้องการผ่านภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ อย่าง ภาษาC , JAVA และ Python เป็นต้น

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กลับมาอีกครั้ง ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง ไปจนถึงปิดตัวเองลง หลายคนตกงาน เดือดร้อน ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding แห่งชาติครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2563 จึงได้สั่งการอย่างเร่งด่วนให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ไปหารือและจัดทำหลักสูตร “โค้ดดิ้ง (Coding) สำหรับคนตกงาน” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ทักษะโค้ดดิ้งในการคิดวิเคราะห์ หาทางออกในชีวิตได้ด้วยตนเอง สามารถหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ตอบโจทย์ความต้องการในยุคโควิด หรือทำอาชีพเสริมให้กับตนเองต่อไป

ส่วนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งในปีงบประมาณ 2564 นั้นได้วางแผนให้ขับเคลื่อนการเรียนการสอนโค้ดดิ้งให้ได้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะคิดวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนโค้ดดิ้งไปที่ครูและนักเรียนเท่านั้น แต่จะกระจายการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “Coding for All” เพราะไม่ว่าใครก็ตามจะต้องเรียนรู้และเข้าใจการคิดอย่างเป็นระบบ และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผล คิดเป็นขั้นเป็นตอน เเก้ปัญหาเป็น และถือเป็นการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 อย่างรู้เท่าทันดิจิทัลอีกด้วย