time_sand_watch_1x.jpg

คราวนี้มาดูไอเดีย Gadget ที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าค่ะ เป็นนาฬิกาดิจิตอลที่แตกต่างจากที่

เคยพบเห็นกันทั่วไป เนื่องจากมันมีโหมดพักจอ หรือ Screen Saver ที่แสดงผลเป็นนาฬิกา

ทรายที่บอกเวลาเป็นชั่วโมงให้เราทราบนั้นเอง 

 time_sand_watch_2.jpg

Time+Sand watch นาฬิกาทรายดิจิตอลที่เห็นในรูปเป็นผลงานไอเดียของนักออกแบบชื่อ

ว่า Pavel Balykin โดยมันจะแสดงผลเป็นรูปนาฬิกาทรายเมื่อเข้าสู่โหมดพักจอ และเมื่อผู้

ใช้ต้องการดูเวลาขณะนั้นก็กดปุ่มด้านข้างค่ะ 

time_sand_watch_3.jpg

นาฬิกาทรายดิจิตอลจะมาพร้อมกับฟังก์ชันตรวจจับความเคลื่อนไหว(motion sensor)ด้วยค่ะ 

ซึ่งจะทำให้ตัวมันทราบตำแหน่งการวางของนาฬิกา เพื่อจะได้แสดงผลการทำงานในโหมด

นาฬิกาทรายได้อย่างถูกต้อง ก็เป็นไอเดียง่ายๆ ที่อาจจะเรียกความสนใจจากผู้บริโภคได้พอ

สมควร หากมันได้รับการผลิตออกมาจำหน่ายในท้องตลาดค่ะ