dixau_1.jpg 

สำหรับผู้ใช้ talking dict บางครั้งอาจจะรู้สึกขี้เกียจพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการหาความหมาย ซึ่ง

พัฒนาการในรุ่นต่อมาของอุปกรณ์ประเภทก็คือ การทำเป็นลักษณะของปากสแกนเนอร์ เพียง

แค่ปาดหัวปากกาไปบนคำที่ต้องการ ความหมายก็จะปรากฎอยู่บน LCD ให้ทราบได้ทันที

 dixau_2.jpg

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีคำศัพท์แปลกๆ เกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งคุณอาจไม่พบความหมายในอุปกรณ์

เหล่านี้ก็ได้แน่นอนว่า ฐานความรู้ขนาดใหญ่ของโลกอยู่บนเน็ต หากเราสามารถเปิดหาความ

หมายของศัพท์ใหม่ๆ จากเน็ตได้อย่างรวดเร็วก็คงดีไม่น้อยนะคะ

dixau_4.jpg

Gadget ที่ดูน่ารักๆ นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Unichal จากแดนกิมจิชื่อว่า Dixau ซึ่งประกอบ

ด้วยสแกนเนอร์ขนาดเล็กที่สามารถจับภาพคำศัพท์ เพื่อส่งไปให้กับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเน็ต

และรันซอฟท์แวร์ที่มาด้วยกัน โดยทันทีที่คลิกปุ่มที่อยู่บนเครื่อง โปรแกรมจะอ่านออกเสียงคำ

ศัพท์นั้นให้ได้ยิน พร้อมทั้งส่งศัพท์ดังกล่าวไปค้นหาความหมายใน Wikipedia, Google หรือ

ดิกชันรีออนไลน์ที่คุณเลือก และแสดงผลลัพธ์กลับมาให้ทราบได้ภายในอึดใจ เหมาะสำหรับผู้ที่

กำลังศึกษาภาษาอังกฤษค่ะ สนนราคาอยู่ที่ 90 เหรียญฯ หรือประมาณ 2,800 บาทเท่านั้น

dixau_3.jpg