สมคิด ตรวจกระทรวงดีอีฯ เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล ปูพื้นฐานไทย “พุทธิพงษ” ระบุ วางโครงสร้างดิจิทัลครอบคลุมทุกด้าน เตรียมดึงบิ๊กดาต้า ช่วยภาคเกษตรสู่ช่องทางอีกคอมเมิร์ซ

สมคิด ตรวจ DES

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส โดยสั่งการให้เร่งนำนโยบาย 4 ข้อไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย

1.ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มรายได้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร คนในพื้นที่ห่างไกล นำ e-Commerce เข้ามาสนับสนุนวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2.ส่งเสริมผู้ประกอบการบริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล
3.ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4.ดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัล โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเร่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ด้านนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส กล่าวว่า กระทรวงได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่ทันสมัยให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ รวมถึงได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัล และเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัล เร่งรัดให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊ก ดาต้า) เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ช่วยเพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มฐานราก เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย คนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

นอกจากนี้ ยังได้มีการบูรณาการ ความร่วมมือในการป้องกัน และจัดการภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยง โครงข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเมื่อรวมกับความ ต้องการใช้งานคอนเทนท์จาก ผู้ใช้บริการในประเทศไทย จะ ทำให้ความต้องการเข้าถึง คอนเทนท์รวมสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจในการลงทุนมีการตั้งฐานข้อมูลของคอนเทนท์ โพรวายเดอร์

ทั้งนี้ จะมุ่งการพัฒนากำลังคนดิจิทัลรองรับอีอีซีเร่งรัด ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ปี 2561-2565 ประกอบด้วย แผนงานโครงการที่สำคัญ จำนวน 8 แผนงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ดิจิทัล อินฟราสตรักเจอร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานท่อเสา สาย แผนงานอาเซียน ดิจิทัล ฮับ แผนงานบิ๊กดาต้า คลาวด์ และดาต้า เซ็นเตอร์ แผนงานอินฟรา ฟอร์ ไอโอที และแผนงาน 5จี
2. กลุ่มดิจิทัล แอพพลิเคชั่น และ นวัตกรรม ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ และสถาบัน ไอโอที แผนงานไอโอที สมาร์ทซิตี้ และแผนงานศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติ