กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2564 ครั้งที่ “14th (World Autism Awareness day 2021) 

ในปีนี้ สหประชาชาติ (United Nation)  ได้กำหนดแนวคิด “Inclusion in the Workplace Challenges and Opportunities in a Post –Pandemic World”  หรือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานบนความท้าทายและโอกาสหลังการแพร่ระบาดมุ่งหมายให้ประเทศสมาชิก ตระหนักถึงการ ส่งเสริมให้บุคคลออทิสติก และคนพิการ เปิดโอกาสในการทำงานในหน่วยงาน โดยถือเป็นส่วนร่วมของหน่วยงานแม้ว่าจะมีการเผชิญอุปสรรคในช่วงการแพร่ระบาด และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ใช้ วิกฤติให้เป็นโอกาส โดยร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกขึ้นมาใหม่ ยอมรับความเท่าเทียมกันทบทวนระบบการศึกษาและการฝึกอบรมของเราใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลออทิสติกทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจะได้รับโอกาสแสดงศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ ความเข้าใจ เกิดความเคารพ และการยอมรับความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันจากทุกคนสังคมต่อบุคคลออทิสติก  

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล   ภิญโญสินวัฒน์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่างานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2564” เป็นไปตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ ที่ประกาศข้อมติให้ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเด็กและบุคคลออทิสติกทุกวันที่ 2 เมษายน โดยมุ่งหมายให้มีบริการต่างๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของบุคคลออทิสติกอย่างบูรณาการ

ปีนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดประเด็นการแก้ปัญหาการว่างงานหรือการทำงานที่ไม่เหมาะสม    โดยมุ่งเน้นการยืนหยัดเพื่อสิทธิการจ้างงานที่เท่าเทียมของบุคคลออทิสติก      ให้ประเทศสมาชิกจัดทำวาระแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ไปสู่ความยั่งยืน  โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานที่มีประสิทธิผลเต็มที่และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างครอบคลุมสำหรับผู้ที่มีภาวะออทิซึม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ในช่วยเหลือให้คนพิการและครอบครัว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวคิดสร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติภายใต้ภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะให้กับคนพิการรวมถึงบุคคลออทิสติกมาอย่างต่อเนื่อง

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่าการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ในทุกปี เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง ครูและอาสาสมัคร ผู้แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ระดับจังหวัด  บุคลากรในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข จำนวนกว่า 600 คน ได้นำองค์ความรู้     ตลอดจนประสบการณ์การจัดความช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลออทิสติกในรูปแบบต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยในปีนี้มีการปรับรูปแบบการจัดงานแบบ Virtual Meeting ผ่านระบบ TRUE VROOM เพื่อสนับสนุนมาตรการรับมือกับโรคระบาด และมีการถ่ายทอดสดในช่องทาง Facebook live Autisticthai Foundation ให้กับบุคคลออทิสติกและครอบครัวทั่วประเทศได้รับชมอีกด้วย 

นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น     กล่าวว่า กว่า 10 ปีแล้วที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น      ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิออทิสติกไทยอย่างต่อเนื่อง โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารของทรูในรูปแบบต่างๆ อาทิ การ พัฒนาชุดแอปพลิเคชัน    ออทิสติก สร้างทักษะการเรียนรู้ และการสื่อสาร พร้อมร่วมกับมูลนิธิฯจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคคลออทิสติกใน 75 จังหวัด  ทั่วประเทศ  โดยจากผลสำรวจของมูลนิธิ พบว่า มีบุคคลลออทิสติก กว่า 3,146 ครอบครัว ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านกายภาพ และสติปัญญา รวมทั้งการสื่อสาร จากการนำแอปพลิเคชั่นดังกล่าว  มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  จากผลสำเร็จดังกล่าว ในปีนี้ กลุ่มทรู จึงได้พัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ของแอปพลิเคชัน ออทิสติก ที่มีการเพิ่มด่านการเรียนรู้ใหม่ อาทิ การเรียนรู้การล้างจาน การแต่งตัว  การลากเส้นวงกลม สามารถใช้งานได้ทั้งในสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ท บนระบบปฏิบัติการของทั้ง Apple และ Android 

นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า STS สำรวจและคัดกรองเบื้องต้น สำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ (screening tools for Special needs)   เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและสังเกตพฤติกรรมออนไลน์ ของผู้มีความเสี่ยงว่าจะเป็นภาวะ สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า สติปัญญา และออทิสซึม ให้ผู้ปกครองและผู้ดูแล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงที  ทั้งนี้ในส่วนของผู้มีบัตรคนพิการ  แพลตฟอร์มจะทำหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้เข้าถึงรัฐสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นฐานข้อมูลเพื่อการจ้างงานให้กับภาครัฐและภาคอกชนได้อีกด้วย  

ในด้านการสร้างอาชีพและรายได้ ทรูได้สนับสนุนการจ้างเจ้าหน้าที่ไอทีประจำศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานของบุคคลออทิสติก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพด้านต่างๆ ให้กับบุคคลออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ     อีกทั้ง ยังสนับสนุนการจ้างงานในบุคคลออทิสติกในมาตรา 33 และ 35 จำนวนกว่า 120 อัตรา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน กลุ่ม “ART STORY” สู่ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ  บริษัทออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมช่วยส่งเสริมการจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ weloveshopping.com ,True Coffee , True Shop รวมไปถึงช่องทาง  True Smart Merchant ร้านค้ายุคใหม่ ที่เชื่อมต่อฐานลูกค้าในระบบทรูมันนี่วอลเล็ท กว่า 10 ล้านรายที่สนใจ สนับสนุนผลงานของน้องๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น   

ในส่วนของ กลุ่มวิสาหกิจออทิสติกเพื่อสังคมในต่างจังหวัด กลุ่มทรูได้ร่วมกลับมูลนิธิ จัดตั้งธนาคารชุมชนออทิสติก เพื่อเสริมสร้างด้านแหล่งเงินทุนหมุนเวียน  นำร่องในจังหวัด กรุงเทพฯ พิษณุโลก และชลบุรี  เกิดเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ กว่า 3  ล้านบาท เพื่อใช้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และนำไปสู่การส่งเสริมการประประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้จนสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป