ใครที่ฉีกวัคซีนครบโดสแล้วอยากจะเดินทางไปต่างประเทศ ตอนนี้ทางสถาบันบำราศนราดูรเปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวเพื่อเข้ามาทำวัคซีนพาสปอร์ต ผ่าน แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เริ่มจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2564

หลังจากที่มีประชาชนฉีดวัคซีนครบโดสจำนวนมากต้องการทำวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อเป็นหลักฐานในการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. – 16 ต.ค.2564 มีผู้มาทำที่เฉพาะกรมควบคุมโรค 8,967 คน เมื่อรวมผู้ขอทำทั้งประเทศมีจำนวนกว่า 31,000 คน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทางกรมควบคุมโรคได้เปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ ทั้งนัดคิวหน่วยงานที่กรมควบคุมโรคกำหนด 100 แห่งทั่วประเทศ ส่งหลักฐาน และนัดรับเล่ม ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”  เพื่อให้รองรับประชาชนได้มากขึ้น เปิดใช้งานวันแรก 18 ตุลาคม

ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรองมีดังนี้

  • หนังสือเดินทาง (Passport)
  • บัตรประชาชน
  • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

ส่วนหน่วยให้บริการที่สามารถเข้ามาทำวัคซีนพาสสปอร์ตได้ มีดังนี้

  • กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร, สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ,กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา
  • ระดับจังหวัด : 92 แห่ง นอกจากนี้ อาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต

ที่มา ศูนย์ข้อมูลโควิด