Google ประเทศไทย จัดโครงการ “Google Coding Teacher Leadership 2019” อย่างเป็นทางการครั้งแรก ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จ.ชลบุรี โดยเป็นหลักสูตรอบรมทักษะที่เปิดโอกาสให้ครูทั่วประเทศไทยเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ “การคิดเชิงคำนวณ” ของนักเรียนผ่าน CS Unplugged หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบอันปลั๊กโดยไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์

โดยหลักสูตรนี้ได้ถูกนำไปปรับใช้ในการฝึกอบรมให้เข้ากับบริบทของการศึกษาไทยโดย บริษัท เอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด พาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google ผู้พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมแก่คณะครูทั่วประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้และเข้าใจถึง “การคิดเชิงคำนวณ” หรือกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อช่วยจัดระเบียบความคิด สามารถวิเคราะห์และประเมินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา และยังสามารถนำไปใช้แก้ป้ญหาในชีวิตจริงได้

โดยทีมงาน Google จะเป็นผู้วางแผนบทเรียนภายใต้ชื่อ “CS Unplugged” หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบอันปลั๊กซึ่งเป็นแบบฝึกหัดการเขียนโค้ดแบบออฟไลน์ ช่วยให้ครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมสามารถนำวิธี “การคิดเชิงคำนวณ” ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้ด้วยวิธีง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆ แต่จะเน้นไปที่การเล่นเกม ทายปริศนา ฯลฯ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้สามารถสอนแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโค้ดให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

ตลอดเวลาที่ผ่านมา Google ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา รวมทั้งทักษะทางด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในโลกดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและรับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฟรี อีกทั้งเพื่อช่วยผลักดันให้คนไทยได้พัฒนาทักษะอาชีพหรือธุรกิจของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น ปัจจุบัน Google ประเทศไทย กำลังดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลหลากหลายโครงการ อาทิ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับผู้นำชุมชน โครงการ Google for Education สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์สำหรับผู้สื่อข่าวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการ Google Ignite ที่จัดขึ้นที่ Academy Bangkok สำหรับนักการตลาดดิจิทัล

ทั้งนี้ Google ประเทศไทยได้นำร่องโครงการ “Google Coding Teacher Leadership” มาแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 โดยจัดอบรมครูจากทั่วประเทศกว่า 60 คน ณ สำนักงาน Google ประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนครู สำหรับวันนี้นับเป็นการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดย Google มีเป้าหมายที่จะจัดอบรมให้แก่ครูทั่วประเทศอีก 4 จังหวัดในประเทศไทย เพื่อมอบองค์ความรู้ให้แก่ครูจำนวน 500 คน ภายในสิ้นปี 2562 นี้