phun2d_1.jpg

สมัยก่อนเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ถ้าไม่ใช้การทดลองในห้องเรียนก็

ต้องจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แต่วันนี้มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เห็นผลลัพธ์ได้อย่าง

ง่ายดาย เพียงแค่ใส่จินตนาการเข้าไป โปรแกรมก็จะจำลองผลลัพธ์ของการทำงานให้เห็น

ได้ภายในอึดใจ…น่าอิจฉาเด็กรุ่นนี้จังเลยนะคะ

 phun2d_2.jpg

Phun 2D ผลงานของ Emil Ernerfeld นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหา

วิทยาลัย Umea University โดยแนวคิดก็คือ การสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อเรียนรู้วิชาฟิสิกส์

ซึ่งอาจารย์ หรือเด็กนักเรียนสามารถวาดภาพสัญลักษณ์ของวัตถุ และสภาพแวดล้อมต่างๆ

ทีใช้ในการเรียนวิชาฟิสิกส์เข้าไปในโปรแกรม จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

จากเหตุการณ์นั้นๆ ซีดูแล้วชอบมากตรงที่เราสามารถกำหนดเงื่อนไขได้มากมาย ตลอดจนสิ่ง

ของต่างๆ แม้กระทั่งการใส่น้ำเข้าไปในการทดลอง สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ และสนใจ

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Phun 2D ได้ที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0H5g9VS0ENM]