มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ร่วมมือกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคเอเซีย ร่วมด้วย AIS , AP และ ธนาคารกสิกรไทย ผุดโครงการ The Stanford Thailand Research Consortium สร้างงานวิจัยระดับโลก หวังเกิดประโยชน์เรื่องการวิจัยของไทยและคุณภาพที่ดีของข้อมูล โดยดึงเทคโนโลยีอย่าง AI ช่วยทำงาน

thailand Research stanford

The Stanford Thailand Research Consortium เป็นการผนึกกำลังขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยเข้าด้วยกัน โดยมีอุดมการณ์และความมั่นร่วมกันที่จะผลักดันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและก้าวหน้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดย มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ม นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีผลการวิจัยและเชี่ยวชาญ โดยนักวิจัยที่มีผลเกี่ยวกับการวิจัยในบทบาทของสมาคมทั้งคณะต่างๆ และรูปแบบการทำงาน

The Stanford Thailand Research Consortium

นายพอล มาร์คา ผู้บริหารระดับสูง Stanford Center for Professional Development (SCPD) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า มองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทย รวมไปถึงขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไทย  โดยได้รับความสนับสนุนจาก เอสอีเอซี (SEAC) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย

โดยเทคโนโลยีที่จะได้เห็นการนำมาใช้ในงานวิจัยคือ AI หรือ Artificial Intelligen ซึ่งจะเป็นการนำเอาข้อมูลต่างๆ มารวบรวมเจาะลึกในด้านของการทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี Blockchain ที่จะเอาเข้ามาช่วยป้องกันการทุจริตในองค์กรต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้การร่วมมือกับ เอพี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) , เอไอเอส และ ธนาคารกสิกรไทยนั้น ก็เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ใช้ในองค์กรเพื่อใช้ติดตามการทำงาน การออกแบบทั้งทางการเงิน การศึกษา ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย

The Stanford Thailand Research Consortium

ด้านนางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ SEAC ป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเหลือการดูแลหัวข้อวิจัยในทุกๆ ด้านตลอดระยะเวลา 5 ปี SEAC เป็นสะพานเชื่อมสำคัญ ระหว่าง 3 องค์กร และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สู่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติในภายภาคหน้า โดยมุ่งให้องค์กรต่างๆ เข้าใจในบริบทต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

The Stanford Thailand Research Consortium

ขณะที่นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า The Stanford Thailand Research Consortium นับว่าเป็นการทำวิจัยระดับโลกครั้งแรกของไทย ในการนำความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ที่มีมาช่วยพัฒนาศักยภาพประเทศไทยในทุกมิติ ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะศักยภาพของคนในประเทศ คือ ประเด็นสำคัญที่โลกธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ ดังนั้นควรตามให้ทันเทคโนโลยีของโลก

The Stanford Thailand Research Consortium

ด้านนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเข้าร่วมศึกษาวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่างมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และ SEAC ในครั้งนี้ ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับองค์ความรู้ของคนไทยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยยกระดับสังคม และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป เนื่องด้วยการที่จะเติบโตได้ไม่สามารถทำได้เพียงผู้เดียวดังนั้นการร่วมมือกับจากเอกชน และ ภาครัฐ จะเป็นที่ช่วยผลักดันได้

The Stanford Thailand Research Consortium

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นในการช่วยแก้ไขปัญหาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยเน้นสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและประชาสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม