ทาง AIS ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  (AWN) เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน  7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของหุ้นทั้งหมด จากบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”)

นอกจากนั้นยังมีการเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) จาก JAS จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วย ละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท ซึ่งรวมสองธุรกรรมแล้วมีมูลค่ารวมสูงถึง 32,420 ล้านบาท

ทาง AIS เองก็จะขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากกสทช. ถึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในในไตรมาส 1 ของปี 2566

การลงทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดี ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น ส่งเสริมการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง

แน่นอนว่าการควบรวมในครั้งนี้จะทำให้ AIS ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งรายใหญ่ของ True ซึ่งน่าจะส่งผลให้การแข่งขันในตลาดเน็ตบ้านร้อนแรงยิ่งขึ้น

ที่มา AIS