สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เตรียมใช้เครื่องหมาย มอก.แบบใหม่มาพร้อม  QR Code เพื่อให้ผู้ใช้สามารถยกมือถือขึ้นมาส่องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและใบอนุญาตได้
สัณลักษณ์มอก.นั้นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจว่า สินค้านั้นผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ มีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแต่กลับเอาตรา มอก.ไปติดบนผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อแก้ปัญหานี้ทางสมอ.ได้ทำการแจ้งให้กับผู้รับอนุญาตให้ใช้ตรามอก. กว่า 10,000 ราย ให้เพิ่ม QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. สำหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้า และข้อมูลในใบอนุญาต คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานบนสินค้า เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสินค้าผ่านมือถือ
โดยทั้งหมดนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทุกราย ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน ที่สินค้า หรือ สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อด้วยก็ได้ โดยให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า สินค้าดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐานหรือไม่
นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ทั้งที่เป็นผู้ทำในประเทศ และผู้นำเข้ากว่า 10,000 ราย จำนวนใบอนุญาตกว่า 80,000 ฉบับ ครอบคลุม 750 มาตรฐาน ซึ่งตาม พ.ร.บ.มาตรฐานฯ และกฎกระทรวงฉบับใหม่ กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทุกรายจะต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้าด้วย สมอ. จึงได้จัดทำเป็น QR Code เพื่อให้ผู้รับอนุญาตนำไปแสดงบนสินค้าที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้ง เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือร้องเรียนในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ระบุไว้
สำหรับการเตรียมความพร้อมในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ก่อนถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ สมอ. ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงผู้รับอนุญาตตามกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้ากำลัง คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง เซรามิก ยานยนต์และโภคภัณฑ์ และของเล่น เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ. รวมทั้งสิ้นกว่า 30 รอบ โดยผู้รับอนุญาตสามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้ที่ กองควบคุมมาตรฐาน โทร. 0 2202 3386-7, 0 2202 3398 ในวันและเวลาราชการ และ สมอ. ยังได้บันทึกเทปการประชุมชี้แจงผู้รับอนุญาต และอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ สมอ. ที่ www.tisi.go.th และ

www.facebook.com/tisiofficial