เดี๋ยวนี้เด็กเริ่มใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นกว่าเท่าตัวในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเค้าใช้งานอะไรบ้าง นั่นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาแอป dtac Family Care ช่วยคัดกรองเนื้อหา ควบคุมการเล่นเน็ตของลูก

Family Care

dtac Family Care

จากการรายงานเรื่องการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี มีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น จาก 35.9% ในปี 2553 เป็น 61.4% ในปี 2559 โดยในกลุ่มเด็กที่ใช้อินเทอร์เน็ต 51.6% มีการใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งและ 47.4% ใช้ทุกวัน ขณะที่ระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงต่อวัน  ส่วนสถานที่ที่เด็กเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ โรงเรียน 82.8% สถานที่ต่างๆ 58.2% และบ้าน 48.4% นอกจากนี้ เด็กอายุ 6-14 ปี เสพเนื้อหาผ่านคอมพิวเตอร์เป็นอันดับ 1 ที่ 83.3% ตามด้วยสมาร์ทโฟนที่ 59% และแท็บเล็ต 18.1% สำหรับกิจกรรมที่เด็กกลุ่มนี้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ ความบันเทิง ฟังเพลง ดูยูทูป ตามด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ค อัพโหลดรูปภาพ ค้นหาข้อมูล การศึกษา รับส่งอีเมล และโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP)

สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงพฤติกรรมเด็กที่เกิดมาในยุคดิจิทัล (digital native) กับการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยเฉพาะปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว ติดเกมจนไม่ยอมรับประทานอาหาร หมกมุ่นอยู่กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา จนอาจนำไปสู่ปัญหาเด็กติดเกม พฤติกรรมเสพติดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เรื่องที่พ่อแม่ควรตระหนักคือ การสอนให้รู้เท่าทัน ควบคุม และสร้างวินัยการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตแก่เด็ก โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีลงมา เนื่องจากเป็นช่วงพัฒนาการทางสมองของเด็กในการจดจำ และยังสามารถควบคุมได้ ขณะที่เด็กที่อายุ13 ปีขึ้น เป็นช่วงที่เข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งหากมีการควบคุมมากเกินไป อาจเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงได้

dtacfamilycare5

ระบบคัดกรองอย่างแอปพลิเคชันประเภท Parental Control ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการจัดเตรียมพื้นที่สีขาวแก่เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกัน ผู้ผลิตแพลตฟอร์มและคอนเทนท์ควรมีการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีของพ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก ตลอดจนการเท่าทันพฤติกรรมเด็กยุคใหม่ โดยพ่อแม่ควรเปิดใจคุยกับลูกต่อการใช้อินเทอร์เน็ต พูดคุยถึงพฤติกรรมตั้งแต่เด็กเริ่มมีพัฒนาการในการจดจำ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ จากนั้นจึงหาโอกาสพูดคุย อภิปรายระหว่างทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ขณะดูโทรทัศน์ เล่นแทบเล็ต ซึ่งจะทำให้เกิดการซึมซับข้อมูล นอกจากนี้ พ่อแม่ยังควรเป็นผู้ฟังและผู้สื่อสารที่ดี อธิบายให้ชัดเจนถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ และที่สำคัญ พ่อแม่ควรตั้งกติกาในการออนไลน์ เพื่อสร้างพฤติกรรมและวินัยที่ดีแก่เด็ก

จากอัตราการขยายตัวผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศในไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ดีแทคในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งก็มุ่งมั่นส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ภายใต้โครงการ Safe Internet ซึ่งได้ดำเนินการเป็นระยะเวลาราว 3 ปีถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการอย่างเข้มข้นในการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0

ล่าสุดได้มีการจับมือร่วมกับร่วมกับ Smith Micro Software Inc (SMCI) ผู้ผลิตซอฟท์แวร์สัญชาติอเมริกัน พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อดูแลคนในครอบครัว และเสมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลา โดยแบ่งได้เป็น 6 ฟังก์ชันการใช้งานหลัก ได้แก่ การดูแลการใช้งานแอปพลิเคชัน, ดูแลการใช้งานโทรออกและรับสาย, สัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS), การติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์, สร้างพื้นที่ปลอดภัย และการติดตามโทรศัพท์กรณีสูญหาย 

dtacfamilycare4

กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้แอปพลิเคชัน dtac Family Care คือ พ่อแม่ที่มีอายุระหว่าง 30-50 ปี ที่มีลูกอายุระหว่าง 6-15 ปี เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มมีการถือครองโทรศัพท์ของตัวเองและเป็นช่วงที่พ่อแม่ยังสามารถควบคุมการใช้งานโทรศัพท์ได้ เป็นจังหวะที่ดีในการสร้างวินัยในการใช้สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต ขณะที่เด็กอายุมากกว่า 15 ปี เด็กจะย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ซึ่งจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง  และต้องการพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งจะยากต่อการสร้างวินัย ดังนั้น เด็กช่วงวัยก่อน 13-15 ปี จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการสร้างวินัยในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

แอปพลิเคชัน dtac Family Care เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครอบครัวดูแลได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ด้วยฟังก์ชันการใช้งานหลักดังนี้

  1.          ดูแลการใช้งานโทรศัพท์ ด้วยการควบคุมการโทร และการใช้แอพพลิเคชั่น โดยสามารถระบุเวลาในการใช้งานหรือกำหนดเบอร์ที่สามารถติดต่อได้
  2.          ติดตามความปลอดภัยด้วยระบบระบุตำแหน่งที่อยู่แบบ Real-time
  3.          สร้างขอบเขตพื้นที่ปลอดภัย โดยหากสมาชิกในครอบครัวออกหรือเข้าพื้นที่ปลอดภัย ระบบจะส่งข้อความแจ้งทุกคนในครอบครัว
  4.          ส่งสัญญาณฉุกเฉินให้สมาชิกทุกคน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  5.          ติดตามโทรศัพท์ที่สูญหาย หรือป้องกันข้อมูลจากระยะไกล

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ จะมีเงื่อนไขการดาวน์โหลดและช้งานดังนี้

  1.          ผู้มีสิทธิใช้งาน ได้แก่ ลูกค้าดีแทค ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน
  2.          ลูกค้าทุกคนทดลองใช้บริการฟรี 1 เดือน
  3.          เมื่อสมัครบริการรายเดือน 59 บาทต่อเดือน
  4.          ลูกค้า Share Package ใช้บริการฟรีตลอดอายุแพ็กเกจ
  5.          ลูกค้า Blue Member ใช้บริการฟรี 12 เดือน