สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เปิดตัว “น้องยูงทอง” หุ่นยนต์ที่จะช่วยเหลือแพทย์-พยาบาลในการดูแลรักษาและให้บริการผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสอีกด้วย

“น้องยูงทอง” เป็นหุ่นยนต์โดยการพัฒนารวมกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท ไอแอพพ์ เทคโนโลยี จำกัด (iApp Technology Co., Ltd) ที่เล็งเห็นว่าหุ่นยนต์นั้นจะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับผู้ป่วยในส่วนของโรคติดต่อร้ายแรงหรืออย่าง COVID-19 ในปัจจุบัน

น้องยูงทองมาพร้อมกับระบบ Chat Bot ทำให้สามารถโต้ตอบเป็นภาษาไทยกับผู้ควบคุมได้ และยังมีการใช้เทคโนโลยี LIDAR ในการจดจำตำแหน่งของเตียงผู้ป่วย ทำให้หุ่นยนต์สามารถเดินทางไปที่ห้องผู้ป่วยได้เอง โดยไม่ต้องใช้รีโมทในการควบคุม รวมทั้งสามารถวัดไข้ของผู้ป่วยโดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยได้อีกด้วย

 

การทำงานของน้องยูงทอง

  • มีระบบ Chat Bot ที่สามารถพูดคุยและโต้ตอบ โดยให้เรียกชื่อของหุ่นยนต์ว่า “น้องยูงทอง” เพื่อเริ่มต้นส่งคำสั่ง
  • สามารถเดินทางส่งอาหาร ยา​ หรือสิ่งของ และเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ในห้องกักกันเชื้อได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล ซึ่งจะใช้เทคโนโลยี LIDAR สแกนสภาพภายในห้องพักของผู้ป่วยโดยอัตโนมัติและจดจำตำแหน่งของเตียงผู้ป่วยไว้ หุ่นยนต์จะสามารถเดินทางไปส่งยาระหว่างช่องจ่ายยาและเตียงผู้ป่วยได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่วางของไว้ที่ถาดด้านหลังของหุ่นยนต์และบอกปลายทางที่ต้องการให้ไปส่ง 
  • สามารถวัดไข้ของผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย โดยหุ่นยนต์จะใช้กล้อง Webcam ร่วมกับกล้อง Infrared Red เพื่อใช้ในการจดจำใบหน้า (Face Detection) และวัดอุณหภูมิของผู้ป่วยได้โดยอัตโนมัติ เพียงยืนอยู่หน้ากล้อง 2 – 3 วินาที และจะทำการส่งผลการวัดไข้ให้บุคลากรทางการแพทย์โดยอัตโนมัติ
  • สามารถทำ Teleconference โดยบุคลากรทางการแพทย์สามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่านแอปลิเคชัน ทำให้สามารถเดินตรวจวอร์ดได้จากภายนอกหรือจากที่พักอาศัย โดยใช้งานได้นานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงหลังจากการชาร์จแบตเตอรีเต็ม

หลังจากผ่านการทดลองใช้ที่วอร์ดสูตินารีของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและให้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วนั้น น้องยูงทองก็จะได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด และจะนำไปใช้จริงในห้องกักกันเชื้อที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ค่ะ

 

Source