บนโลกดิจิทัลเราสามารถเป็นใครก็ได้ ผลที่ตามมาคือผู้ใช้งานบางส่วนขาดความรับผิดชอบ สร้างข่าวปลอมและข้อมูลอัเป็นเท็จ หลอกให้คนอื่นหลงเชื่อได้ง่ายๆจนอาจนำไปสู่ปัญหาที่ตามมาอีกมากมาย นั่นจึงเกิดเป็นโครงการ  Digital Vaccine เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล กระตุ้นให้เกิดวิจารณญาณและรู้เท่าทันเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

โครงการนี้มีชื่อว่า Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มองเห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงสนับสนุนให้มีการจัดทำภาพยนตร์สั้น โดยร่วมมือกับบริษัท สแพลช อินตอร์แอ็คทีฟ จำกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลที่กำลังผสานรวมกับสังคมจริง วัคซีนนี้ไม่ได้เป็นหลอดฉีดยา แต่อยู่ในรูปแบบ ‘สื่อ’ที่ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงได้

“จอห์น รัตนเวโรจน์” ผู้บริหารบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ Digital Vaccin “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” ว่า “การสร้างวัคซีนที่สามารถป้องกันและสื่อสาร เข้าถึงประชาชนให้เห็นถึงภัยต่าง ๆ นั้นสำคัญอย่างยิ่ง โครงการ Digital Vaccin “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” จึงเปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันให้รู้เท่าทันภัยจากโลกดิจิทัล

การสร้างการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำ คือ

1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี ไม่ใช้งานเทคโนโลยีติจิทัลในทางที่ผิด และรู้เท่าทันถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง คนรอบข้าง และสังคมโดยรวม

2) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคง ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน

3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและอารมณ์ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพผ่านการทำงานใน 3 ระยะคือ

  • สร้างฐานข้อมูลความคิดเห็นกี่ยวกับความรู้เรื่องภัยคุมคามทางเว็บไชต์
  • ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตง ๆ เช่น เว็บไชต์, ภาพยนตร์สั้น, การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เป็นต้น ซึ่งการจัดทำภาพยนตร์สั้นนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
  • รวบรวมความคิดเห็นและประมวลผล เพื่อนำข้อมูลมาต่อยอดไปสู่การสร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะภาพยนตร์สั้นในโครงการ Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” นี้ จะสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องภัยที่แอบแฝงมากับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ กับทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และยังเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”

“นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่การกระทรวงคิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนโครงการฯ  “สื่อสังคมดิจิทัลที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวางนั้นมีบทบาททั้งในแง่บวกและลบ ปฏิเสธไม่ได้ว่า เครื่องมือดิจิทัลทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งดีต่อการศึกษาค้นคว้า และการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับ บุคคลทุกเพศทุกวัย แต่ในขณะเดียวกัน สังคมดิจิทัลที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาลและยากต่อการตรวจสอบ ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ทั้งการยุยง ปลุกปั่นด้วยข้อมูลเท็จ ไปจนถึงการหลอกลวงเพื่อหมายเอาทรัพย์สิน และชีวิต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มองเห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่ว จึงสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการ Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำและดำเนินงานโดยบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ การจับมือกันในครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลของคนไทย ให้ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักรู้ คิดเท่าทัน และมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อใด ๆ

ในสังคมดิจิทัล ผ่านการจัดทำสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย โดยหวังให้เกิดผลสำเร็จอันดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจรณญาณ เพื่อโลกดิจิทัลที่สร้างสรรค์และปลอดภัยต่อไป”

สำหรับสื่อภาพยนตร์สั้นในโครงการ Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” มุ่งนันการลร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความตระหนักรู้ และใช้ชีวิตในสัดมดิจิทัลอย่างระมัดระวัง ไม่ส่งผลร้ายกับตนเองและผู้อื่น ในรูปแบบของสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในอนาคต