ก่อนหน้านี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 18 เม.ย.นี้ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น ล่าสุดได้ขยายเวลาออกไปเพิ่มเติมถึงวันที่ 30 เม.ย. โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศ ไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3 ห้ามเครื่องบินทุกประเภทบินเข้าไทยถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้
อย่างไรก็ตามเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการ นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
1.ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันทื่ 19 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.
2.การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก
3.ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

  1. อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
  2. อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
  3. อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
  4. อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
  5. อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
  6. อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

4.บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) …

โพสต์โดย CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand เมื่อ วันอังคารที่ 14 เมษายน 2020