Herbs Starter ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ชุมชน GI OTOP Organic ให้ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้น ได้เข้าร่วมโครงการ Agtech Connext 2021 ของสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ NIA

จากโครงการ Agtech4OTOP ที่ผ่านมาHerbs Starter ยังคงมุ่งมั่นขยายบริการและเชื่อมต่อกับชุมชนโดยทำอย่างมีระบบมากขึ้น ภายใต้โครงการ Agtech Connext 2021 นี้

หน่วยงานแรกที่ Herbs Starter เริ่มต้นเชื่อมต่อ คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยในโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง Startup มหาวิทยาลัย ประชาชน นักศึกษาจบใหม่ และ ชุมชน เพื่อสร้างธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

สิ่งที่ Herbs Starter  เชื่อมั่นคือ ถ้าชุมชนมีรายได้ที่ดี มั่นคง ก็จะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างความเจริญกับชุมชน และประเทศชาติได้ ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้และกระจายความเจริญ ไม่ให้อยู่แค่ภายในเมืองใหญ่ๆแบบที่เคยเป็นมา

สิ่งที่ Herbs Starter ร่วมกันขับเคลื่อนกับหน่วยงานต่างๆถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาของชุมชนมีดังนี้
▶️ ประเมินศักยภาพของชุมชน ก่อนวางโปรแกรมในการพัฒนาชุมชน
▶️ฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาธุรกิจและสินค้าเพื่อตอบโจทย์ตลาด “ขายสินค้าที่ตลาดอยากได้ ไม่ใช่เราอยากทำ”
▶️ฝึกอบรมการทำแผนธุรกิจ แผนพัฒนาสินค้า แผนพัมนาสื่อสารการตลาดพร้อมระบุงบประมาณรัดกุมเหมาะสม
▶️คลีนิคการให้คำปรึกษาเชิงลึก วิเคราะห์แผนธุรกิจ แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
▶️คัดเลือกสินค้าที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการมาทดสอบตลาดผ่านแพลตฟอร์มในเครือ Herbs Starter และ ช่องทางอื่นๆในประเทศและต่างประเทศ


ชุมชนไหนที่อยากเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสินค้า และสามารถยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต สามารถสมัครร่วมกิจกรรมกับ Herbs Starter สามารถกดที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นเครือข่ายกลางทำงานประสานกับชุมชนในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย สหกรณ์ ศูนย์พัฒนา บ่มเพาะ
2. มหาวิทยาลัยในโครงการ U2T
3. มีการรวมกลุ่มทำงานร่วมกันชัดเจน

https://forms.gle/ncRXtL1DA9Cob3mKA