กรมการขนส่งทางบกดีเดย์ 1 ..บังคับใช้ระบบตัดแต้มถ้าทำผิดกฏ เช่น หากแท็กซี่ ปฏิเสธผู้โดยสารจะถูกหักครั้งละ 20 คะแนนจากทุน 100 ซึ่งเป็นโมเดลเดียวกับที่ญี่ปุ่นใช้ควบคุมรถสาธารณะ 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกนำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถมาดำเนินการบังคับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมุ่งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ลดการกระทำผิดซ้ำ

บังคับใช้กับใครบ้าง?

โดยบังคับใช้กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถบรรทุก รถโดยสาร) และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 • รถบรรทุก – ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 • รถโดยสาร – ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 • แท็กซี่ – ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 • ตุ๊กๆ – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
 • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง –  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีคะแนน 100 คะแนน สำหรับใช้ในการบันทึกคะแนนและตัดคะแนน

เกณฑ์การตัดคะแนนกลุ่มรถยนต์ (แท็กซี่ – ตุ๊กตุ๊ก – วินมอเตอร์ไซค์)

การตัดคะแนนจะแบ่งตามกลุ่มข้อหาความผิดเป็น 3 กลุ่ม ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด โดยมีทุนคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งทราบเบื้องต้นแล้ว โดยระบบตัดแต้มดังกล่าวใช้บังคับกับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งเท่านั้น ไม่รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลแต่อย่างใด อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว

กลุ่มที่ 1 ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน

 • ไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
 • ใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
 • ใช้รถไม่ตรงตามที่จดทะเบียน
 • ใช้รถส่วนบุคคลมารับจ้าง
 • ก่อความรำคาญแก่ผู้โดยสาร

กลุ่มที่ 2 ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน

 • ไม่ใช้มาตรการค่าโดยสาร
 • ปฏิเสธผู้โดยสาร
 • ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง
 • แสดงกิริยาไม่สุภาพ
 • เสพของมึนเมาขณะขับรถ
 • ใช้รถสิ้นอายุ

กลุ่มที่ 3 ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน

 • กระทำการลามก
 • ขับรถประมาท หวาดเสียวเป็นอันตราย
 • แก้ไข ดัดแปลงมาตรการค่าโดยสาร
 • เมาสุราขณะขับรถ
 • ขับรถระหว่างใบอนุญาติสิ้นอายุ / พักใช้ / ถูกยึด
 • เก็บค่าโดยสารเกินกำหนด

เกณฑ์การตัดคะแนนกลุ่มขนส่งทางบก (รถบรรทุก / รถโดยสาร)

กลุ่มที่ 1 ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน

 • แสดงกิริยาไม่สุภาพขณะปฎิบัติหน้าที่
 • ไม่ดูแลให้ผู้โดยสารปลอดภัยขณะโดยสาร
 • ไม่หยุดรับหรือส่งผู้โดยสาร ณ ที่ให้หยุด
 • ใช้ความเร็วเกินกำหนด แต่ไม่เกิน 100 กม.ต่อชม.

กลุ่มที่ 2 ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน

 • ไม่ใช้ GPS
 • ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
 • ไม่ใช้อุปกรณ์บล๊อกตู้บรรทุกสินค้า
 • ละทิ้งหน้าที่ผู้ขับรถ
 • บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง
 • ใช้ความเร็วตั้งแต่ 101 -110 กม.ต่อชม.

กลุ่มที่ 3 ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน

 • กระทำการลามก
 • ใช้อุปกรณ์ตัดสัญญาณ GPS
 • ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
 • บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตราย โดยฝ่าฝืนข้อห้าม
 • ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
 • ขับรถประมาท หวาดเสียวเป็นอันตราย
 • ใช้ความเร็วเกิน 101 -110 กม.ต่อชม.

บทลงโทษถ้าตัดคะแนนเหลือ 0

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน และหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี (นับจากวันที่ถูกตัดคะแนนครั้งแรก) จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 180 วัน ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถกระทำความผิดร้ายแรง เช่น เสพยาเสพติดให้โทษในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ หรือขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกพักใช้ กระทำการที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศ ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เป็นภัยต่อสังคม หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
จะถูกพักใช้ใบอนุญาตทันที และถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนนในครั้งเดียว

โดนตัดแล้วเอาคะแนนคืนได้

ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนสามารถมาเลือกเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรเพื่อคืนคะแนนได้ด้วยตนเอง ดังนี้

 • หลักสูตรอบรมเวลา 2 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 50 คะแนน
 • หลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 100 คะแนน

หากไม่ผ่านการทดสอบสามารถขอเข้ารับการทดสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ขอเข้ารับการอบรมและทดสอบครั้งแรก โดยคะแนนที่ได้คืนรวมกับคะแนนคงเหลือต้องไม่เกิน 100 คะแนน โดยสามารถขอเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนนได้ปีละ 1 ครั้ง (ตามปีปฏิทิน) สำหรับผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น โดยมีสิทธิขอเข้ารับการอบรมได้ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่อผ่านการอบรมและทดสอบและพ้นกำหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต จะได้รับคะแนนคืนกลับมาเป็น 100 คะแนน สำหรับผู้ถูกตัดคะแนนหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอคืนคะแนน สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับรถหรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ต้องรอดูในระยะยาวว่าการขนส่งสาธารณะจะเป็นอย่างไร ทั้งผู้ให้บริการและผู้ควบคุมกฏหมายที่ต้องเคร่ดครัดให้มากขึ้น โดยสามารถศึกษาข้อหาความผิดแต่ละกลุ่ม ได้ทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/th และเพจเฟสบุ๊คกรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก