flexpicker_1.jpg 

เห็น Gadget ชิ้นนี้แล้ว น่าเป็นห่วงผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในโรงงานจริงๆ เลยค่ะ เพราะถ้าพวกมัน

ได้รับความนิยมมากขึ้นเท่าไร ความจำเป็นในการใช้แรงงานมนุษย์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆ เพราะมัน

คือแขนกลที่สามารถหยิบจับ-จัดเรียงได้เร็วที่สุดในโลก

flexpicker_2.jpg

IRB 340 FlexPicker จากบริษัท ABB เป็นแขนกล(ที่ดูคล้ายขา)ที่สามารถทำงานได้รวดเร็วจนน่า

มหัศจรรย์ โดยหน้าที่หลักของมันก็คือ การหยิบจับอาหาร(ครัวซอง,ไส้กรอก ฯลฯ)หรือสิ่งของที่อยู่

ในสายการผลิต เพื่อนำไปจัดวาง ก่อนที่จะป้อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

โดยที่ความเร็วสูงสุดในการทำงานของมันอยู่ที่ 10 เท่าของความเร่งโลก หรือ 10g ซึ่งหมายถึงการ

เร่งความเร็วจาก 0 ถึง 450 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในหนึ่งวินาที

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xHuDvVa7mkw]

ในคลิปวิดีโอแขนกลจะสามารถหยิบ และจัดเรียงอาหาร 150 ชิ้นได้ภายใน 1 นาที โดยของที่หยิบ

จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม กล้องที่ติดอยู่บนตัวมันยังทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของผลิต

ภัณฑ์ได้อีกด้วย อย่างในวิดีโอ มันจะคัดเลือกครัวซองที่รูปร่างไม่สวยออกไปค่ะ