เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ได้ระบาดไปทั่วโลกและมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) เพื่อให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมยกระดับการเตือนภัยความเสี่ยงการระบาดไปทั่วโลกของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่ระดับ “สูงมาก” เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นและลุกลามไปยังหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง

Last Updated at 3/1/2020, 9:53:03 AM

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยระบุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.63 เป็นต้นไป

พร้อมระบุถึงอาการของโรคโควิด-19 ว่า มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

ทั้งนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จำนวน 42 ราย อ้างอิงจากเว็บไซต์ gisanddata.maps.arcgis.com

covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา