รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงข่าว ควบรวมกิจการ CAT และ TOT  เปลี่ยนเป็น NT บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ควบรมกิจการของ CAT และ TOT ให้เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สามารถแข่งขันกับเอกชน รวมถึงสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ

 

มาวันนี้ทั้งสององค์กรก็ควบรวมเป็นบริษัทเดียวกันเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามกฎหมาย โดยเมื่อในช่วงเช้าที่ผ่านมา  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT)

โดยเน้นย้ำว่า “การควบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันทั้งสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี บุคลากร ที่มีอยู่ จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมชู NT รับภารกิจหนุนดิจิทัลภาครัฐและดูแลความมั่นคง เชื่อมั่นประเทศลดการลงทุนซ้ำซ้อนและประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มชัดเจน”

ในส่วนของคณะกรรมการบริหาร NT นั้นจะประกอบด้วย

1. หม่อมหลวงชโยทิศ กฤดากร ประธานกรรมการ

2. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ (รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่)

3. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการ

4. พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ

5. นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ

ส่วนของการให้บริการนั้นจะไม่กระทบต่อลุกค้าปัจจุบันของ CAT และ TOT เพราะมีการรวมศูนย์บริการของทั้งสององค์กรให้เป็นศูนย์บริการ NT ที่มีจำนวนกว่า 536 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าเองก็จะได้ความสะดวกจากจำนวนศูนย์บริการที่เพิ่มขึ้น เพราะมีการเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นก็จะมีการจัดโปรโมชันในนานของ NT ทั้งในกลุ่มอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้ใหม่ให้มากขึ้นด้วย

ที่มา กระทรวงดิจิทัล